15 Лютого 2017

Блокада призводить до втрат в українській економіці, – В. Черниш, Радіо Свобода

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш в інтерв’ю Радіо Свобода розказав про порядок переміщення товарів через лінію зіткнення, який існує вже понад два роки, про економічну шкоду державі, яку спричиняє блокада залізничних та автошляхів на Донбасі та про нерозривність зв’язків з непідконтрольними територіями .

На лінії зіткнення немає контрабанди, адже там немає державного кордону. Йдеться про порушення порядку переміщення товарів, – зазначив в ході розмови Вадим Черниш. Порядок регулюється наказом СБУ № 415 та існує вже понад два роки. Там чітко вказаний перелік товарів та список суб’єктів господарювання, щоразу спеціальним органом ухвалюється рішення про переміщення вантажів. Це легальний процес, а от порушення порядку має каратися, згідно з чинним законодавством.

Крім того, Міністр підкреслив, що Донецька та Луганська області, включно з окремими районами, які тимчасово не контролює український Уряд, міцно пов’язані з усією Україною – це взаємозалежність в енергопостачанні, водопостачанні, газопостачанні, країна нерозривно сплетена цілими галузями економіки – хімічною, металургійною, тощо.

Росія уособлює не лише військову агресію, це планомірні намагання дестабілізувати українську економіку, – переконаний Вадим Черниш.

«Керовані Російською Федерацією збройні угрупування блокують українські підприємства, які дають суттєві надходження в бюджет України, потужності  яких розташовані на тимчасово непідконтрольних Уряду територіях. Бойовики в різний час намагалися перепідпорядкувати їх фейковій владі, але Україні ціною серйозних дипломатичних зусиль під час Мінських переговорів вдалося зберегти контроль над власними надрами, стратегічними підприємствами та залишити у сфері впливу держави громадян, які працюють на цих підприємствах. Водночас,  деякі політики всередині держави починають діяти синхронно з представниками терористичних угрупувань, керованих Росією. І ця синхронність викликає багато запитань. Це ставить під загрозу політико-дипломатичний шлях, про який неодноразово говорив Президент України.», – сказав Міністр.

 

The blockade is causing losses for Ukrainian economy,’ – Mr. V. Chernysh to Radio Liberty

The Minister of the Ministry of Temporary Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine, Mr. Vadym Chernysh explained in the interview to Radio Liberty the procedure – existing for more than two years – for transportation of products across the contact line, told about the damage to the state’s economy caused by the blockade of railways and roads in Donbas, and about inseparability of connections with non-controlled territories.

There is no smuggling at the contact line, since there is no national border. The point is the violation of the procedure for transportation of products,’ – Mr. Vadym Chernysh noted during the conversation. ‘The procedure is regulated by the order of the SSU No. 415, and it has been existing for more than two years. It clearly outlines the list of goods and the list of economical entities, and a decision related to transportation of goods shall be approved each time by a special authority. This process is legal, and a violation of the procedure shall be punished according to the existing legislation.’

Besides that, the Minister emphasized that Donetsk and Luhansk Oblasts, including certain regions being currently non-controlled by Ukrainian Government, have strong connections with all Ukraine, i.e. mutual dependence in power supply, water supply, gas supply – the country is tied inseparably by the entire branches of the economy: chemical, metallurgical, etc.

Russian represents not only a military aggression, there are systematic attempts to destabilize Ukrainian economy,’ – as Mr. Vadym Chernysh is persuaded.

Armed groups guided by the Russian Federation block Ukrainian companies giving significant revenues to the national budget, and their facilities are located in the territories temporarily non-controlled by the Government. Militants tried several times to re-subordinate them to the fake authorities, but Ukrainethrough serious diplomatic efforts in course of Minsk negotiationssucceeded to keep the control over its own mineral resources, strategic companies and retain within the sphere of the national influence those citizens working in those companies. At the same time, some politicians in the country begin to act synchronously with representatives of terroristic groups guided by Russia. And this synchronicity causes a lot of questions. It endangers the political and diplomatic way spoken about many times by the President of Ukraine,said the Minister.

Позначки:,