13 Вересня 2018

У МТОТ відбувся брифінг “КАТАСТРОФА У АРМЯНСЬКУ: ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИМ” (+English)

13 вересня об 11.00 у приміщенні МінТОТ відбувся прес-брифінг представників Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), Прокуратури АР Крим, Центру громадського здоров’я МОЗ України (ЦГЗ МОЗ) та експертів  ГО Регіональний центр прав людини (РЦПЛ) і ГО Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), на якому було надано оцінку ситуації у Армянську та оприлюднено рекомендації протидії наслідкам екологічної катастрофи.

Російська Федерація та її окупаційна адміністрація в Криму намагаються приховати наслідки катастрофи, що відбулася на заводі “Кримський Титан” в тимчасово окупованому Армянську. Мета заходу – оприлюднення та максимальне поширення через ЗМІ та медіа звернення до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих та підконтрольних територіях Україні, що перебувають в зоні негативного впливу стосовно важливості фіксування наслідків шкідливих викидів заводу «Кримський Титан» та надання рекомендацій постраждалим.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш у своєму виступі висвітлив актуальну інформацію щодо аварії на заводі “Кримський Титан” та щодо дій РФ у зв’язку з екологічною катастрофою в м. Армянськ (АР Крим).

«Відповідальність за технологічну аварію лежить на Росії, яка окупувала Крим.   – підкреслив Міністр. – За нашими дослідженнями проблема в тому, що за всі роки окупації Росія жодної копійки не вклала в модернізацію шкідливого виробництва, проте продовжує його експлуатувати»

Міністр уточнив, що, на відміну від виробничих процесів, де температура досягає 200 градусів, у кислотному накопичувачі – температура не підвищується, а шкідливим речовинам, які знайшли в повітрі, не притаманний процес випаровування з накопичувача.

«Завод «Кримський титан» – це викачування з України ресурсів і коштів, паразитування на українській сировині та абсолютна байдужість до мешканців цих територій. Єдиним можливим виходом для термінового усунення причин викидів мала стати негайна зупинка підприємства, чого окупаційна влада вчасно не зробила» – зазначив Міністр Вадим Черниш

Крім того Міністр Вадим Черниш зазначив, що українська влада здійснює постійний моніторинг території «Кримського Титану» за допомогою космічної зйомки, контролює екологічну ситуацію в регіоні, а також продовжує вживати превентивних заходів на контрольованій території для того, щоб захистити населення на випадок нових викидів і зміни напрямку вітру.

 «Прокуратура Автономної Республіки Крим за вказаним фактом вже відкрила та розпочала розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря)», – Євген Комаровський, начальник управління Прокуратури Автономної Республіки Крим

Підставою стало повідомлення державної прикордонної служби на адміністративній межі між Херсонською областю та окупованою територією про перевищення вмісту токсичної хімічної речовини у повітрі за результатами вимірів. На даний час органами правопорядку відпрацьовується кілька версій інциденту, серед яких неправильна експлуатація заводів, пошкодження резервуарів з викидами, військові навчання або ж навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації на півдні Херсонської області. Представник прокуратури закликав постраждалих звертатись до органів правопорядку АР Крим у місті Києві та Херсоні задля фіксування та перевірки фактів, а також відновлення порушених прав.

Роман Родина, заступник генерального директора ЦГС МОЗ назвав отруйну речовину, яка стала причиною катастрофи на території, а саме діоксид сірки, що може вплинути на здоров’я людини при перевищеній концентрації.  Відповідно до замірів у найближчих до осередку катастрофи селищах та на контрольних пунктах, перевищень виявлено не було. Проте заступник наголосив, що такі низькі показники можуть бути пояснені відсутністю вітру з місця події.  Представник МОЗ звернув увагу на важливість виявлення та запобігання перших ознак отруєння викидами та надав рекомендації людям, що проживають у зоні впливу викидів заводу «Кримський Титан».

«Люди, що постраждали внаслідок викидів, мають повне право на отримання інформації про стан екологічної ситуації, а також на компенсацію моральної шкоди та відшкодування матеріальних збитків незалежно від вини», – стверджує Максим Тимочко, юрист УГСПЛ

 

Для цього правозахисник радить фіксувати та документувати усі зміни стану здоров’я, зберігати усі чеки та квитанції про оплату лікування, а також будь-яке підтвердження витрат на оренду житла. У разі гибелі врожаю, правозахисник радить одразу звернутись до фітосанітарного нагляду та до місцевої влади для складання акту про нанесений збиток, а також повідомити правоохоронні органи. Експерт також зазначив, що компенсація не є єдиним способом захисту екологічних прав:

«Важливим перш за все є відвернення екологічного лиха, що може бути окремою підставою для звернення до суду щодо зобов’язань органів окупаційної влади усунути негативні наслідки, спричинені техногенною аварією»

«Міжнародне право покладає на Російську Федерацію, як на державу-окупанта, ряд обов’язків. Здійснюючи ефективний контроль над окупованим Кримом, вона зобов’язана піклуватися про природнє середовище та оберігати його від тривалої та серйозної шкоди», – підсумував Віталій Набухотний, експерт РЦПЛ

На думку юриста, екологічну ситуацію, яка склалася на сьогодні, можна в перспективі розглядати в контексті відповідальності РФ за порушення прав населення Криму відповідно до стандартів міжнародного права прав людини, зокрема, в контексті статей 8, 10 Європейської конвенції. У випадку погіршення ситуації та переміщення населення через стан довкілля в Криму – юрист припускає можливість передачі доказів до Міжнародного кримінального суду.

Наразі мешканці території можуть звернутись за медичною допомогою до українських закладів з охорони здоров’я та медичних пунктів на кордоні з материковою частиною України. МінТОТ та правозахисні організації готові надавати правову допомогу постраждалим.

Всі учасники брифінгу закликали ЗМІ та медіа допомогти донести всім громадянам України, як на тимчасово окупованій, так і на підконтрольній територій України, які постраждали від викидів «Кримського Титану», необхідну інформацію щодо збереження здоров’я та відшкодування збитків у майбутньому, оприлюднену під час брифінгу.

Пам’ятка для постраждалих

Відео прямої трансляції на офіційному каналі YouTube МТОТ:

 

MTOT HELD A BRIEFING “CATASTROPHE IN ARMYANSK: PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR VICTIMS”.

 

On September 13 at 11.00 a press briefing was held by representatives of Ministry for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine (MTOT), Prosecutor’s Office of Autonomous Republic of Crimea, Public Health Center of Ukraine of Ministry of Healthcare (PHC MOH) and experts of the Regional Center for Human Rights (RCHR) and the Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU), which provided an assessment of the situation in Armyansk and issued recommendations on counteraction to the consequences of an ecological catastrophe.

 

Russian Federation and its occupation administration in Crimea are trying to conceal the consequences of a disaster that took place at “Crimean Titan” plant in temporarily occupied Armyansk. The purpose of the event is to make public and spread in the media this address to citizens of Ukraine residing in temporarily occupied and controlled territories of Ukraine in the zone of negative influence regarding the importance of recording the consequences of harmful emissions at “Crimean Titan” plant and providing recommendations for the victims

 In his speech, Minister for the Temporarily Occupied of Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine Vadym Chernysh shared current information on the accident at “Crimean Titan” plant and on the actions of Russian Federation in connection with the environmental disaster in the city of Armyansk (AR Crimea). 

“Russia, which occupied the Crimea, is responsible for the technological disaster – stressed the Minister. – According to our research, the problem is that during all the years of occupation Russia did not invest a single penny in the modernization of harmful production, but continues to exploit it “

 Minister specified that, unlike production processes where the temperature reaches 200 degrees, temperature in acid storage does not rise, and the harmful substances found in the air, should not be evaporating from the storage.

 “Crimean Titan” plant is a way extortion of resources from Ukraine, parasitic use Ukrainian raw materials and absolute indifference to the inhabitants of these territories. The only possible way to immediately eliminate the causes of emissions was to instantly stop the enterprise, which occupation authorities did not do on time”- said Minister Vadym Chernysh.

 In addition, Minister Vadym Chernysh noted that Ukrainian authorities constantly monitor “Crimean Titan” territory by means of satellite surveys, control the ecological situation in the region, and continue to take preventive measures in controlled area in order to protect the population in the event of new releases and wind direction changes.

  “The Prosecutor’s Office of the Autonomous Republic of Crimea has already opened and started an investigation of the criminal proceedings under this item in accordance with Part 1 of Article 241 of the Criminal Code of Ukraine (air pollution)”, – Yevhen Komarovskyi, Head of the Prosecutor’s Office of the Autonomous Republic of Crimea.

 The basis was the notification of the State Border Guard Service on administrative border between Kherson oblast and occupied territory about excess content of toxic chemical substance in the air according to the results of measurements. At present law enforcement agencies are working on several versions of the incident, including incorrect operation of factories, damage to reservoirs with emissions, military drills or intentional actions of Russian Federation in order to destabilize the situation in the south of Kherson oblast. Prosecutor’s office representative urged the victims to address Crimean law enforcement agencies Kyiv and Kherson in order to record and verify the facts, as well as to restore the violated rights.

Roman Rodyna, deputy director of PHC MOH named a poisonous substance that caused the catastrophe in the territory; it was sulfur dioxide, which could affect human health at excess concentration. According to the measurements in the closest to catastrophe villages and checkpoints, there were no excesses. However, the deputy stressed that such low indicators can be explained by the lack of wind from the scene. The representative of Ministry of Healthcare drew attention to the importance of identifying and preventing the first signs of emission poisoning and gave recommendations to people living in the zone of “Crimean Titan” plant emission influence.

 “People affected by emissions have the full right to receive information on state of ecological situation, as well as compensation for moral damage and material damage, regardless of fault,” says Maksym Tymochko, UHHRU lawyer.

To do that, the advocate advises to record and document all changes in health, to keep all receipts for treatment, as well as any confirmation of the cost of renting housing. In case of crop failure, the human rights activist advises to apply immediately to phytosanitary inspection and local authorities for drawing up an act about the damage, as well as to inform law enforcement agencies. The expert also noted that compensation is not the only way to protect environmental rights:

 “The most important thing is the prevention of environmental disaster, which may be a separate reason for appealing to the court regarding the obligations of occupation authorities to eliminate negative consequences caused by an industrial accident”

“International law places a number of responsibilities on Russian Federation, as an aggressor state. By exercising effective control over the occupied Crimea, it is obliged to take care of the natural environment and protect it from prolonged and serious harm”, – concluded Vitaliy Nabuhotny, an expert of the RCHR.

 According to the lawyer, current environmental situation in future can be viewed in the context of Russia’s responsibility for violating the rights of population of Crimea in accordance with international human rights standards, in particular, in the context of Articles 8, 10 of European Convention. In the event of deterioration of the situation and displacement of the population because of the environmental situation in Crimea, the lawyer assumes a possibility of transferring evidence to the International Criminal Court.

 At present, residents of the territory can seek medical help from Ukrainian health facilities and medical centers on the border with mainland Ukraine. MTOT and human rights organizations are ready to provide legal assistance to the victims.

 All briefing participants urged the media in both temporarily occupied and controlled territories to help deliver the information which was made public during the briefing to the citizens of Ukraine who suffered from emissions of “Crimean Titan” about health preservation  and future compensation for losses.