1 Вересня 2018

Міністр Вадим Черниш: «Маріуполь – це приклад для всієї України стійкості та потужного розвитку громади»

31 серпня Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим ЧЕРНИШ відвідав Маріуполь з метою ознайомлення з результатами відновлення ряду інфраструктурних об’єктів міста завдяки фінансуванню з місцевого і державного бюджетів

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

Після капітального ремонту відчинив двері для своїх учнів Міський технічний ліцей. Разом з Міським головою Вадимом Бойченком Міністр Вади Черниш  взяв участь у відкритті оновленого освітнього закладу 3-го ступеню.
Ключовий профіль ліцею – точні науки: математика, фізика, хімія та біологія. У ліцеї навчається 545 учнів з 8 по 11 класи, в тому числі діти-переселенці із тимчасово окупованих територій.
На реконструкцію ліцею Урядом України виділено 29 млн.грн., містом – 2 млн.грн. Учнів зустрів оновлений фасад, зони відпочинку, новий спортивний і актовий зал.  Також оновлено їдальню,  навчальні класи, закуплено нові сучасні меблі та IT-обладнання.
Вадим Черниш привітав колектив з відкриттям, побажав ліцеїстам вдалого навчального року і зазначив, що Маріуполь є прикладом використання світового досвіду реінтеграції переселенців у громади.
“Незважаючи на те, що Маріуполь знаходиться фактично в 20-ти кілометрах від лінії розмежування – це одна з найуспішніших громад країни з потужним розвитком інфраструктури, підтримкою військових і внутрішньо переміщених осіб”, – сказав Міністр Вадим Черниш у своїй промові під час відкриття ліцею.
Міський голова Вадим Бойченко зазначив, що будівлю ліцею відремонтували в стислий термін. Він підкреслив, що школи третього рівня Маріуполя мають бути оснащенні та  повинні виглядати саме так, як цей сучасний ліцей європейського рівня.

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

В Маріуполі нове житло вже очікує на власників: за ініціативи місцевої влади реконструйовано 2 будинки, в яких загалом 39 квартир для 120 ВПО та кваліфікованих спеціалістів. Житло відновлено за місцеві кошти та кошти держбюджету за ініціативи місцевої влади і МТОТ. Скоро в один з будинків заїдуть 20 сімей переселенців.
Міністр відвідав реконструйований будинок для «Нових Маріупольців», як жителі міста називають переселенців – людей, які через збройний конфлікт вимушені були залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях і переїхали до Маріуполя.
Вадим Черниш зазначив, що житло для ВПО – це пріоритет для МТОТ, і Міністерство спрямовує максимальні зусилля для залучення цільового фінансування.
Під час неформального спілкування із жителями міста Міністр Вадим Черниш подякував маріупольцям за щиру підтримку ВПО:
“Якщо громада, підкреслю: не влада, а саме громада, є гостинною, щирою, не зважаючи на те, що сама часом потерпає від невирішених інфраструктурних питань, і при цьому радісно і з розумінням приймає тих, хто виявився у скрутному становищі, то перший обов’язок МТОТ, Уряду України підтримати таку громаду, показати, що вона рухається у вірному напрямку і має правильні цінності. Відчувається надзвичайна атмосфера душевної підтримки переселенців маріупольцями, і ми дуже задоволені тим, як Маріупольська міська влада вирішує проблеми ВПО”
Мер Маріуполя зауважив, що будинок було відбудовано фактично з нуля. Перед собою ставили головне завдання – зробити його енергоефективним і комфортним для сімей переселенців.

“СПРАВДІ ПЕРША – СПРАВДІ УКРАЇНСЬКА” – опорна школа № 66 м.Маріуполь

Останні приготування тривають перед початком навчального року в школі № 66.  Це перша в Маріуполі українська школа, яка заснована ще в 1990 р. – на рік раніше здобуття Україною незалежності. Девіз школи “Справді перша – справді українська”. Тепер це ще й перша опорна школа Маріуполя!
800 учнів побачать свою школу оновленою після дворічного ремонту. Разом з місцевими мешканцями тут навчатимуться і юні “нові маріупольці”. На оновлення школи з обласного бюджету надано 54 млн.грн, з бюджету міста –13млн.грн.
Для школи закуплено нові зручні меблі та навчальне обладнання, відремонтовано актовий зал, спортзал і їдальню, створено справжнє футбольне поле. Будівля школи поділена на 2 блоки: початкові та старші класи. Цікаво, що затишні класи, з креативним дизайном та настінними інсталяціями із надихаючих цитат, не мають нумерації, а натомість – індивідуальні назви. Тут є все необхідне обладнання, щоб вивчення точних предметів було цікавим і захоплюючим – в оновленій школі все сприяє розвитку і творчості. Ще однією особливістю школи є поглиблене вивчення іноземних мов: французької, німецької та грецької.
Міністр Вадим Черниш високо оцінив рівень виконаних робіт, а міський голова Вадим Бойченко розповів, що головним критерієм під час відновлювального процесу була якість та безпека школярів.

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ (ДонДУУ)

Донецький державний університет управління – це переміщений вищий навчальний заклад, роботу якого вдалось відновити завдяки Маріупольській місцевій владі та допомозі USAID Ukraine в рамках проекту, бенефіціаром якого є МТОТ.
Університет, якому вже 20 років, має свою історію, свої традиції та високі стандарти навчання і розвитку наукової думки. Тут навчаються за 20-ти спеціальностями, акредитовано і ліцензовано 7 напрямів підготовки, на сьогодні налічується вже більше 30 тис. випускників, захищено 91 докторська і більше 400 кандидатських дисертацій, створені та функціонують 5 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.
Відображенням успіхів університету стало 3-е місце в Україні в офіційному рейтингу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серед всіх вузів економічного і управлінського профілів.
На завершення візиту до Маріуполя відбулася лекція Міністра Вадима Черниша для студентів ДонДУУ за темою «Інтеграція людей з окупованих територій. Майбутнє України», яка переросла в неформальне спілкування студентів та Міністра про особливості державного управління в умовах збройної агресії Російської Федерації, важливість надання гуманітарної допомоги, підтримки зв’язків з мешканцями окупованих територій.
Всі об’єкти та заходи, що відвідав Міністр повністю відповідають курсу держави на  інтеграцію переселенців, визначеному в Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. Нагадаємо, що ця стратегія була ініційована і розроблена МТОТ та затвердженна Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 909-р

Minister Vadym Chernysh: “Mariupol Is an Example of Firmness and Strong Community Development for all of Ukraine”

On August 31, Minister for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine Vadym CHERNYSH visited Mariupol to get acquainted with results of restoration of a number of infrastructure objects of the city thanks to financing from local and state budgets.

TECHNICAL LYCEUM OF MARIUPOL

After major repairs, the Technical Lyceum opened its doors for students. Together with Mayor Vadym Boichenko, Minister Vadym Chernysh took part in the opening of a renewed educational establishment of the 3rd degree.

Lyceum specializes in sciences: mathematics, physics, chemistry and biology. 545 8-11 grade students study in the lyceum, including children from temporarily occupied territories.

Government of Ukraine and the city allocated UAH 29 and 2 million accordingly for the reconstruction of the lyceum. Students saw an updated facade, recreation areas, new gym and assembly hall, cafeteria, classes, modern furniture and IT equipment.

Vadym Chernysh congratulated the staff on the opening, wished students a successful academic year and noted that Mariupol is an example of the use of world experience for reintegrating displaced persons into communities.

“Despite the fact that Mariupol is actually 20 kilometers away from disengagement line, it is one of the most successful communities in the country with a strong infrastructure development, military support and internally displaced persons,” said Minister Vadym Chernysh in his speech at the opening of the lyceum.

Mayor Vadym Boichenko noted that Lyceum building was repaired in a short time. He stressed that all Mariupol 3rd degree schools should be equipped and should look exactly like this modern lyceum of European level.

SOCIAL HOUSING FOR IDPs

New accommodation is already waiting for the owners in Mariupol. At the initiative of local authorities 2 houses of 39 apartments were reconstructed for 120 IDPs and qualified specialists. Housing is restored using local and state budget funds at initiative of local authorities and MTOT. Soon 20 families of IDPs will move into one of the houses.

The Minister visited a reconstructed building for the “new Mariupol locals”, as city residents call IDPs – people who were forced to leave their homes in temporarily occupied territories because of the armed conflict and moved to Mariupol.

Vadym Chernysh noted that housing for IDPs is a priority for MTOT and the Ministry makes every effort to attract targeted funding.

During an informal conversation with the city’s residents, Minister Vadym Chernysh thanked the Mariupol people for sincere support of IDPs:

“If the community, not the authorities, but community, is hospitable, sincere, despite the fact that it sometimes suffers from unresolved infrastructure issues, joyfully accepts those who were in a difficult position, then the first responsibility of MTOT and Government of Ukraine is to support such a community, to show that it is moving in the right direction and has the right values. There is an extraordinary atmosphere of mental support for Mariupol citizens, and we are very pleased with the way Mariupol city authorities solve the IDP’s problems”

Mariupol mayor noticed that the building was restored from scratch. The main task set before us – to make it energy-efficient and comfortable for IDP families.

“GENUINELY FIRST – GENUINELY UKRAINIAN” – Support School № 66 in the City of Mariupol

There are last minute preparations before academic year starts at school number 66. It is the first Ukrainian school in Mariupol founded back in 1990, a year before Ukraine gained independence. The motto of the school “Genuinely first – genuinely Ukrainian”. Now this is also the first support school of Mariupol!

800 students will see their school renewed after a two-year-long renovation. Together with the locals, young “new Mariupol locals” will be taught here. UAH 54 million for the renovation was provided from oblast budget, the city allocated UAH 13 million.

New comfortable furniture and training equipment was purchased for the school. Assembly hall, gym and cafeteria were repaired; a real football pitch was built. The school building is divided into 2 blocks: elementary and high school. Interestingly, cozy classes, with creative design and wall-mounted installations with inspirational quotes, have no numbering, but instead – individual titles. There is all the necessary equipment to make learning science interesting and exciting – in the renovated school, everything contributes to the development and creativity. Another feature of the school is the in-depth study of foreign languages: French, German, and Greek.

Minister Vadym Chernysh highly appreciated the level of the work and Mayor Vadym Boichenko said that the main criterion during the recovery process was its quality and safety of schoolchildren.

DONETSK STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT (DSUM)

Donetsk State University of Management is a displaced higher education establishment which work was successfully restored thanks to Mariupol local authorities and assistance from USAID Ukraine in framework of the project the beneficiary of which is MTOT.

The university, which is 20 years old, has its own history, its traditions and high standards of teaching and development of scientific thought. There are 20 majors, 7 training areas are accredited and licensed, today there are already more than 30 thousand graduates, 91 doctoral and more than 400 candidate’s dissertations are defended, there are 5 specialized scientific councils for doctoral and candidate’s. University’s success is reflected in a 3rd place in Ukrainian official rating of the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine among all higher educational institutions of economic and managerial profiles.

At the end of the visit to Mariupol, Minister Vadym Chernysh delivered a lecture to the students of DSUM on “Integration of people from occupied territories. Future of Ukraine”, which turned into informal discussion between students and the Minister on peculiarities of state administration in the conditions of armed aggression of Russian Federation, the importance of providing humanitarian assistance, and maintaining connections with population of occupied territories.

All the facilities and events that Minister visited fully correspond to the state policy on integration of IDPs, as defined in the Strategy of Integration of Internally Displaced Persons and Implementation of Long-Term Solutions to Internal Displacement until 2020. We remind that this strategy was initiated and developed by MTOT and approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 15, 2017 No. 909-p