10 Вересня 2018

Міністр Вадим ЧЕРНИШ про закриття українських шкіл в Криму (+English)

Нещодавно стало відомо про закриття в Криму всіх шкіл з українською мовою викладання. На питання: про що це свідчить і як Україна реагує на це, відповів Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«Необхідно зазначити, що, на жаль, їх було небагато і до окупації. Цей процес тільки почав рухатися вперед, коли окупація завадила розвитку і української, і кримськотатарської мов. І навіть ті невеликі досягнення були легко знищені Російською Федерацією, тому що ця система освіти не встигла ″вкоренитися‶»

 Довідково:

У 2017 році в Управлінні Верховного комісара ООН оприлюднили звіт, за даними якого в 2013-2014 навчальному році українською мовою в Криму навчалося 12694 осіб. Після окупації Криму у 2014-2015навчальному році ця кількість зменшилася до 2154, у 2015-2016 − до 949, в 2016-2017 − до 371. За період з 2013 року до 2017 року кількість українських шкіл зменшилася з семи до однієї, а число класів з українською мовою навчання − з 875 до 28.

Ситуація з кримськотатарською мовою навчання також змінилася, але не настільки кардинально: число шкіл формально залишилося таким, як і раніше, тоді як кількість класів, де навчалося 5146 дітей, зменшилося до 348.

«Проте – зазначає Міністр – Україна зробила декілька кроків на міжнародному рівні. У рішенні Генеральної Асамблеї ООН висунуті чіткі вимоги до Російської Федерації, щодо повернення належного використання української та кримськотатарської мов у сфері освіти»*

За словами Вадима Черниша, Росія намагається зробити все, щоб розірвати всі зв’язки між населенням, яке проживає на  тимчасово окупованій території Криму та іншою частиною України. Таким чином існує два протилежних вектори: наша держава рухається в бік постійного підвищення якості навчання українською мовою, створення умов для належного розвитку і української мови, і галузі освіти загалом. Натомість Росія намагається рухати населення [на тимчасово окупованих територіях] в протилежний бік і таким чином завадити подальшій можливості легкої реінтеграції в Конституційне та культурне поле України. Тому це свідомі дії Російської Федерації направлені на те, щоб віддаляти Крим – не, як територію, а Крим, як населення, від решти нашої держави.

Нещодавно був затверджений урядовий План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, від 26.03.2018 № 218-р.

Міністр розповів: «У відповідному плані передбачена робота з дітьми по лінії Міністерства освіти, а також по лінії місцевих органів виконавчої влади – це і екстернатура, і можливість вступу до українських вишів за полегшеною процедурою. Також  Планом передбачена можливість участі дітей з Автономної Республіки Крим в українських олімпіадах. Звичайно, ці проекти дуже складно рухаються, оскільки Росія скрізь будує модель максимального обмеження контактів, у тому числі і в освітній сфері між населенням окупованого Криму і рештою території України.

Наприклад, для екстернатури, або дистанційного навчання, які передбачають використання великої кількості технічних засобів, Російська Федерація блокує VPN-сервіси. Звичайно, Україна намагається протидіяти такому негативному впливу, передбачивши, максимальну концентрацію зусиль держави на цьому.

Також Україна працює з міжнародними партнерами. Для нас дуже важливі міжнародні місії, які працюють у сфері захисту прав людини. Доступу до Криму немає, остання місія, яка робила висновки, припинила свою роботу в 2015 році і це, звичайно, заважає бачити об’єктивну картину.  Тому  на міжнародному політичному рівні, за рахунок дипломатичних зусиль, Україна завжди вимагає, щоб такі місії відновили там свою роботу. З міжнародними партнерами постійно обговорюється формат і можливості роботи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. На жаль, поки що це не дуже успішно, це нелегкий процес і завтра це не відбудеться, але ми сподіваємось, що на певному  етапі ми доб’ємося того, що місії будуть допущені до території окупованого Криму та спостерігатимуть за порушенням прав людини та за фактичним станом прав людини і в цій галузі також»

* Міжнародна реакція

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)». За неї проголосували 70 країн, проти – 26, утрималися – 76. У резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт, засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на тимчасово окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство». Також у резолюції міститься вимога, щоб Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН з відновлення прав і свобод громадян України на півострові. Висловлюється заклик, щоб російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Minister Vadym Chernysh on Closing Ukrainian Schools in Crimea

 Recently, it became known about the closing of all schools in Crimea with classes in Ukrainian. Minister for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine Vadym Chernysh answered the questions about what it means and what Ukraine’s response is.

“It should be noted that, unfortunately, there were few of them before the occupation. This process only began to move forward when occupation prevented the development of both Ukrainian and Crimean Tatar languages. And even those small achievements were easily destroyed by Russian Federation, because this system of education did not have time to root.”

Reference:

In 2017, Office of the United Nations High Commissioner released a report, according to which in the 2013-2014 academic year, 12,694 people were taught in Ukrainian in Crimea. After the occupation of Crimea in 2014-2015 academic year, this number decreased to 2,154, in 2015-2016 – to 949, in 2016-2017 – to 371. During the period from 2013 to 2017, the number of Ukrainian schools dropped from seven to one, and the number of classes with the Ukrainian language of instruction – from 875 to 28.

The situation with teaching in the Crimean Tatar language also changed, but not so radically: the number of schools formally remained as before, while the number of classes, where 5,146 children studied, decreased to 348.

“However, said the Minister, Ukraine has made several steps internationally. In the decision of the General Assembly of the UN there are clear requirements for Russian Federation regarding the return of proper use of the Ukrainian and Crimean Tatar languages in education”.

According to Vadym Chernysh, Russia is trying to do everything to break all ties between the population living in temporarily occupied territory of Crimea and the rest of Ukraine. Thus, there are two opposing vectors: our country is moving towards a continuous improvement of the quality of teaching in Ukrainian, creation of conditions for proper development of Ukrainian in education and in general. Instead, Russia tries to move the population [in temporarily occupied territories] in the opposite direction and thus hinder the further possibility of easy reintegration into the Constitutional and Cultural field of Ukraine. Therefore, this conscious action of Russian Federation is aimed at removing Crimea not as territory, but as population, from the rest of our state.

Government’s Measures Plan aimed at implementing some principles of domestic policy on temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol, dated March 26, 2018, No. 218-p, was recently approved.

The Minister said: “The plan regulates work with children by the Ministry of Education, as well by local authorities – it includes external studies and allows a facilitated entering procedure into Ukrainian universities. Also, the plan provides a possibility for children from Autonomous Republic of Crimea to take part in Ukrainian Olympiads. Of course, these projects are very difficult to develop because Russia is always building a model for maximum contact restrictions, including in educational sphere between the population of occupied Crimea and the rest of Ukraine.

For example, for external studies, or distance learning, which involve extensive use hardware and software, Russian Federation blocks VPN services. Ukraine is trying to counteract to this negative impact by introducing maximum concentration of state efforts to this.

Ukraine is also working with international partners. For us, international missions that work in the field of human rights protection are very important. There is no access to Crimea, the last mission there ceased its work in 2015, and this, of course, prevents us from seeing an objective picture. Therefore, at the international political level, by means of diplomatic efforts, Ukraine always demands that such missions resume their work there. The format and possibilities for work in the temporarily occupied territory of Autonomous Republic of Crimea are constantly discussed with international partners. Unfortunately, so far this is not very successful, it is a difficult process and it will not happen tomorrow, but we hope that at some stage we will achieve that the missions will be allowed into the territory of the occupied Crimea and will observe the violation of human rights and the actual the state of human rights”

___________________________________________

* International reaction

On December 19, 2017, the UN General Assembly adopted an updated resolution entitled “Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)”. 70 countries voted for, 26 – against, 76 – abstained. The resolution confirms that there is an armed conflict between Ukraine and Russia, condemning “the retroactive application of the Russian laws of the temporarily occupied territory, as well as imposition of Russian citizenship” The resolution also urges Russia to implement the interim decision of the UN International Court of Justice to restore the rights and freedoms of Ukrainian citizens on the peninsula. It also urges Russian occupation authorities to provide education on the peninsula in the Ukrainian and Crimean Tatar languages.