26 Грудня 2016

Увага! Оголошено проведення громадських публічних обговорень проекту Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомляє про проведення громадських публічних обговорень проекту Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України  (далі – проект Програми).

Реалізація Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України надасть змогу: підвищити рівень життя та розбудувати спроможність громад східних регіонів, створити механізми соціального залучення ВПО до життя приймаючих громад та забезпечити їх професійну адаптацію та соціальну інтеграцію, створити нові робочі місця, насамперед шляхом розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу, створити умови для поступального розвитку промисловості, у тому числі шляхом стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, відновити об’єкти соціальної і транспортної інфраструктури та систем життєдіяльності населених пунктів східних регіонів, реалізовувати заходи з проектування, нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлового фонду.

Письмові пропозиції та зауваження до проекту Програми можна подавати до 20 січня 2017 року за поштовою адресою: 01196 м. Київ, площа Лесі Українки, 1 та електронною адресою: PlatonovaLV@mtot.gov.ua

Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Мета Програми

  Метою Державної цільової програми (далі – Програма) є відновлення та розбудова миру у східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення якості життя населення через зміцнення їх спроможності та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Протягом 2014-2016 років Урядом здійснено низку першочергових політичних, гуманітарних, соціально-економічних заходів щодо розв’язання  проблем, пов’язаних із ситуацією на сході країни. Разом з тим, безпрецедентні масштаби проблеми потребують комплексного підходу до її розв’язання, активізації та координації зусиль центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, широких кіл громадськості спрямованих на відновлення соціально-економічної інфраструктури східних регіонів України та розбудову миру через забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад, підвищення їх спроможності швидко реагувати на гострі кризові ситуації, оцінювати потреби, визначати пріоритетні завдання, реалізовувати проекти та нівелювати можливі потенційні ризики.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено за кількома варіантами, що передбачають відповідні шляхи та способи розв’язання проблеми.

Перший варіант зумовлює необхідність продовження здійснення заходів відповідно до плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1002.

Недоліки зазначеного варіанта такі:

зазначений план заходів не передбачає заходів на 2016 рік та наступні роки щодо організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей» від 16 жовтня 2014 р. № 1002 втратило актуальність;

виконання поточних завдань і заходів з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України не має системного характеру. Фрагментарний характер відновлення об’єктів ускладнює процес забезпечення сталих результатів, посилює ризики дублювання заходів та знижує ефективність управлінських рішень в умовах обмежених ресурсів;

відсутня координація зусиль, спрямованих на відновлення.

Другий варіант полягає у розв’язанні проблеми програмно-цільовим методом, тобто шляхом виконання Програми, що передбачає здійснення комплексних заходів з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, створення системи інтегрованого управління програмними заходами та моніторингу їх виконання, удосконалення правового, організаційного, оперативного, технічного забезпечення виконання Програми, вироблення механізму консолідації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських об’єднань та міжнародних організацій, що надають міжнародну технічну допомогу для відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Перевагами такого варіанта є:

дотримання усіма заінтересованими сторонами (державні органи, органи місцевого самоврядування, приватний сектор та громадянське суспільство) визначених Програмою пріоритетів у процесах планування відновлення та розбудови миру;

забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблеми, здійснення ефективного управління та оперативного моніторингу процесів відновлення;

забезпечення координації зусиль всіх заінтересованих сторін та міжнародної спільноти для підвищення результативності процесів відновлення;

створення умов для соціально-економічного розвитку територіальних громад населених пунктів Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Другий спосіб, що є оптимальним, передбачає модернізацію усіх аспектів життєдіяльності східних регіонів України на засадах сталого розвитку (за економічним, соціальним та екологічним вимірами).

Досягнення мети Програми буде забезпечено шляхом виконання програмних заходів за трьома стратегічними компонентами:

відновлення критичної інфраструктури та ключових соціальних послуг у таких сферах: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, об’єкти соціальної інфраструктури, енергетика, транспорт, водопостачання та водовідведення, екологія та охорона навколишнього природного середовища;

економічне відновлення через: розвиток спроможності у сфері місцевого економічного планування, здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу, розширення доступу до фінансових послуг, зокрема у сфері кредитування та мікрокредитування; забезпечення розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи; створення нових, насамперед високотехнологічних, робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, зростання доходів та забезпечення розширеного відтворення людського потенціалу;

зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки через: вироблення механізму досягнення згуртованості, соціальної єдності та відбудови довіри; сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності із залученням всіх верств населення; сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства та різних форм самоорганізованої діяльності громадян, спрямованої на розв’язання проблем; розвитку місцевого самоврядування в контексті децентралізації з метою створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку; проведення моніторингу ситуації в територіальних громадах щодо вразливості, ризиків та соціальних зв’язків; забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту.

 Завдання і заходи

Перелік завдань і заходів з виконання Програми, наведено у додатку 2.

Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх взаємозв’язаність, повноту та всебічність,. логічність викладу; відсутність суперечностей і повторів, узгодженість з іншими програмами.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу заходів із застосуванням підходу, що базується на правах людини, у тому числі  з урахуванням гендерних аспектів. Забезпечення економічного зростання передбачено шляхом використання інноваційних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва. Визначені ООН принципи розбудови миру є основою для виконання відповідних завдань Програми.

Дія цієї програми поширюється на територію Донецької та Луганської областей, крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей, тобто на територію регіонів, розвиток яких зазнав негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході країни.

Виконання Програми передбачається протягом 2017–2020 років.

 Очікувані результати виконання Програми,  

ефективність Програми

У результаті виконання Програми буде забезпечено зростання темпів соціально-економічного розвитку територіальних громад східних регіонів України та підвищення якості життя населення через зміцнення їх спроможності та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

Очікувані результати виконання Програми (показники соціально-економічного стану східних регіонів України, у відсотках до попереднього року):

індекс валового внутрішнього регіонального продукту — 103,5;

експорт товарів і послуг — 110,9;

імпорт товарів і послуг — 111,5;

продуктивність праці — 102,7;

рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) — 8,35.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3.

Оцінка ефективності Програми здійснюватиметься на підставі проведеного аналізу стану досягнення очікуваних результатів та виконання програмних заходів відповідно до Методики оцінки ефективності її виконання, яка затверджується Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Обсяги та джерела фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 48,7 млрд. гривень, у тому числі 23,7 млрд. гривень – за рахунок коштів державного бюджету, 3,8 млрд. гривень – місцевих бюджетів, 21,1 млрд. гривень – за рахунок інших джерел.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатковим джерелом фінансування завдань та заходів Програми стане Цільовий фонд багатьох партнерів (відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об’єднаних Націй та Світовим Банком,  підписаного 28 жовтня 2016 року). Фінансування заходів з відновлення через Цільовий фонд багатьох партнерів здійснюватиметься на принципах прозорості, відкритості, адресності, синергії, узгодженості та спрямованості на питання єдності, стабільності та примирення.

Паспорт Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Пріоритетний напрям І . Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в ключових сферах : 

1.1. Освіта

1.2. Охорона здоров’я

1.3. Соціальний захист

1.4. Об’єкти соціальної інфраструктури

1.5. Енергетика, тепло-  та газопостачання

1.6. Транспорт

1.7. Водопостачання та водовідведення

1.8. Екологія та охорона навколишнього природного середовища

1.9. Фізична культура та спорт

Пріоритетний напрям ІІ. Економічне відновлення

Пріоритетний напрям ІІІ. Соціальна стійкість, розбудова миру

Очікувані результати виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України