6 Вересня 2018

Міністр В.Черниш про наслідки викидів “Кримського титану” в ефірі “1+1” (+English)

В ранковому ефірі «Сніданку з 1+1» Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш прокоментував ситуацію щодо наслідків викидів забруднюючих речовин заводу «Кримський титан» в окупованому Криму

“Дійсно ситуація, яка склалася на окупованому півострові має серйозний характер, дійсно проходить евакуація населення. На території виявлені пари забруднюючих речовин і самі речовини у повітрі, воді і на ґрунті. Співробітники державних органів спілкуються з людьми, які перетинають адміністративну межу з АР Крим, вони також описують ознаки ураження, яке відбулося на території міста Армянськ. Ці ознаки частково співпадають з тими ознаками, які спостерігаються на контрольованій території. Також відповідна комісія взяла кілька проб біля с. Преображенка – поблизу адміністративної межі з боку Херсонської області, це майже впритул до титанового заводу, тому що частина кислотонакопичувачів розміщені на території Херсонської області. Результати перших проб вчора були готові, це проби води. Результат показав, що показник, хімічного споживання кисню перевищує в 6 разів. Це означає, що був різкий викид забруднюючих речовин у водний об’єкт”

“У людей, що проживають на тимчасово окупованій території, через вітер у відповідному напрямку, є ознаки ураження дихальних шляхів. Виходячи з результатів аналізів повітря, ми думаємо, що це був сірчастий ангідрид. Це частково пояснює зміну кольору і пошкодження поверхонь побутових предметів та транспортних засобів, які спостерігались в Армянську і в навколишніх населених пунктах в окупованому Криму”

На запитання журналіста щодо порівняння масштабів аварії з трагедією на ЧАЕС, Міністр зазначив:

«Це аварія не рівня Чернобильської атомної електростанції. Я хочу наголосити на тому, що це хімічне підприємство, його відходи не радіоактивні. Це підприємство небезпечне тим, що в нього небезпечне виробництво, тому його постійно необхідно моніторити щодо дотримання технології виробництва. Одна з версій про вибух снаряду, має бути перевірена службою розвідки. На нашу думку, це насамперед, неправильне застосування технологічних процесів виробництва та поводження з відходами. Окупаційна влада РФ приховує від населення та міжнародної спільноти, від України реальний стан справ. Це нас і бентежить. Ми не знаємо, можливо це комплексна проблема. Насправді, окупаційна влада могла б оприлюднити показники того обладнання, яке там встановлене, але така інформація не надається в розпорядження громадськості і, звичайно, органів влади України”

Міністр також звернувся до мешканців Херсонщини і зазначив, що загрози, яка би потребувала евакуації населення області та особливої поведінки населення з точки зору захисту життя і здоров’я в ситуації, що склалася, не має. Ситуація знаходиться на постійному моніторингу і контролі комісії з питань Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБТНС) Херсонської області. Якщо така загроза з’явиться, відповідні служби знаходяться на по готові. Вони повідомлять громадян, про небезпеку і подальші дії.

 

Minister V. Chernysh on Consequences of “Crimean Titan” Emissions on “1 + 1”

In the morning broadcast of “Breakfast with 1 + 1”, the Minister for Temporarily Occupation Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine Vadym Chernysh commented on the situation with regard to consequences of pollutants emissions of “Crimean Titan” Plant in occupied Crimea

“Indeed, the situation that has developed in the occupied peninsula is serious, evacuating of population is happening. In its territory pollutant vapors and pollutants themselves are found in the air, water and soil. Employees of state authorities communicate with people crossing the administrative border with Autonomous Republic of Crimea, they also describe the signs of damage that took place in the city of Armyansk. These signs partly coincide with those features that are observed in the controlled area. Also, a relevant commission took several samples near Preobrazhenka which is near the administrative border of Kherson oblast, almost next to the titanium plant, because part of acid storage facilities are located on the territory of Kherson oblast. The results of first samples were ready yesterday, they were samples of water. The results showed that the rate of chemical consumption of oxygen is 6 times higher. This means that there was a quick release of pollutants into the water”

“People who live in temporarily occupied territory, due to wind direction, have signs of airways injuries. Based on results of air tests, we think that it was a sulfur dioxide. This partly explains change of color and damage to surfaces of household items and vehicles that were observed in Armyansk and in the surrounding settlements in occupied Crimea”

When asked by a journalist to compare the scale of the accident with the tragedy at Chernobyl Nuclear Power Plant, the Minister noted:

“This accident is not at the level of Chernobyl Nuclear Power Plant. I want to emphasize that it is a chemical enterprise, its waste is not radioactive. This enterprise is dangerous because it has dangerous production, so it is necessary to constantly monitor the compliance with the production technology. A version of a projectile’s explosion must be verified by intelligence service. In our opinion, this is primarily the misuse of manufacturing processes and failures of dealing with waste problem. The occupation authorities of RF hide from the population and the international community, from Ukraine the real state of affairs. This confuses us. We do not know, maybe this is a complex problem. In fact, the occupation authorities could publicize the indicators of equipment that is installed there, but such information is not available to the public and, of course, to Ukrainian authorities”

The Minister also addressed the citizens of Kherson region and noted that there is no threat that would require the evacuation of region’s population and the special behavior of population in terms of protecting life and health. The situation is constantly monitored by State Commission for Technogenic and Environmental Safety and Emergencies of Kherson region. If such a threat appears, the relevant services are ready. They will inform citizens about the dangers and further actions.